Vedtægter

Foreningen - Glade Børn Fondens vedtægter

§1.

Foreningens navn er: Glade Børn Fonden

Foreningens hjemsted er: Roskilde kommune, med mulighed for lokale foreninger i andre kommuner, som støtter tilsvarende formål.

§2.

Foreningens formål er at yde støtte til og hjælpe til børn og unge der kan have brug for en god og opmuntrende oplevelse i en periode af livet. Der kan være mange grunde at yde støtte. Målet med hjælpen er at fremme et samfund og en verden fuld af GLADE BØRN. Støtte og hjælp vil ofte gives til familier, idet familiens trivsel er vigtig forudsætning for GLADE BØRN. Måske kender barnet ikke til støtten.

Foreningen yder støtte til formål der som udgangspunkt ikke støttes af det etablerede velfærdssystem.

Foreningen yder støtte til børn og unge i Roskilde kommune.

Skilsmisser hvor børn er involveret vil være mål for støtte. Dødsfald i familien kan være omstændighed som kalder på støtte. Familier som har været ude for uheld, sygdom eller andre omstændigheder som giver udfordringer for børn. Børn som har svært ved at få selvtillid eller selvværd ind i deres liv kan ofte have svære betingelser – uden at dette medfører, at det etablerede velfærdssystem skal eller kan træde til. Ofte kræves udredninger og længerevarende processer samt måske ligefrem diagnoser til et barn før det etablerede velfærdssystem træder til.

Foreningen vil gerne, at lærere og pædagoger bliver inspireret til at fortælle om børn der har brug for støtte. Foreningen tror, at lærere og pædagoger skal være kilde til at ansøgninger til Foreningen.

Fælles for ydet støtte/bidrag SKAL være, at støtten/bidraget udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjeneste eller er ydet i anledning af alvorlig sygdom eller tilskadekomst eller er til barn/familie der har været udsat for en ulykke, forbrydelse eller katastrofe.

Eksempler:

 • Barn/familie får støtte til ferieophold i sommerhus eller ferie-/sommerland.
 • Barn/familie får støtte til tur i Tivoli.
 • Barn/ung får støtte til sprogsommerferie.
 • Barn/ung får støtte til sommerferieophold på sportscamp.
 • Barn/familie får støtte til ophold/deltagelse i ferieaktivitet.
 • Barn/ung får støtte til uddannelsesophold via international uddannelsesinstitution.

 

§3.

Ved stiftelsen består Foreningens aktiver af et bankindestående i Nordea på kr. 44.928.

§4.

Foreningens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til støtte af opgaver, som falder inden for fondens formål.

Bidrag til foreningens virke, kan bla. komme fra aktiviteter (f.eks cykelhold Roskilde-Paris), medlemskab, sponsorering, personlige bidrag/ arv, fonde etc..

 

§5.

Foreningens formue skal anbringes på bankkonti eller som likvide midler i øvrigt – uden reel risiko.

§6

Ingen stiftere eller andre er tillagt særlige rettigheder eller fordele.

 

§7

Som medlem af Foreningen kan optages alle, som kan tilslutte sig Foreningens formål - og som har betalt kontingent indenfor de sidste 3 år før en generalforsamling.

 

§7B: Medlemmerne varsles om generalforsamlingsdato med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen sker med den sidst kendte mailadresse og der skal ikke foretages yderligere, hvis adressen er ukendt. Der medsendes den foreløbige dagsorden med bestyrelsens foreløbige emner. -- Forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen. -- Senest 14 dage før generalforsamlingen offentliggøres den endelige dagsorden med eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse på foreningens hjemmeside. -- “Ved alle afstemninger på generalforsamlingen gælder almindelig majoritet, ctrf. dog § 13”.

                     

§8.

Generelforsamlingen er Foreningens højeste myndighed.

 1. Ordinær general forsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned.
 2. Møde– og stemmeberettigede på generalforsamlingen er tilstedeværende medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
 3. Ethvert medlem har stemmeret og er valgbar til bestyrelse og revision såfremt de vil efterleve og støtte formålet med Foreningen, bortset fra personer, som i henhold til Folkeoplysningsloven er inhabile.
 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt. Indkaldelsesfrist for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger og skal indeholde bestyrelsens dagsorden for generalforsamlingen.
 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  2. Formandens beretning og fremadrettede betragtninger og virke for foreningen/ fonden
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af regnskab, forslag, kontingent og fremadrettede virke
  6. Valg til bestyrelse
  7. Valg af suppleanter og revisor
  8. Eventuelt

 

§9.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Bestyrelsen består af 3-6 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne fratræder hvert år, men kan genvælges. Bestyrelsen stiller forslag til den ny bestyrelse i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og konstituerer sig iht de fremadrettede fokusområder/opgaver og aktiviteter. Bestyrelsen skal i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed – herunder bestemmelser om hvor ofte bestyrelsen mødes. Bestyrelsens møder indkaldes af formanden. Indkaldelse skal ske, hvis det begæres af to bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer.

§10.

Bestyrelsen tager stilling til årets uddelinger.

Alle beslutninger vedrørende Foreningens virke, herunder beslutninger om Foreningens uddelinger dokumenteres i en forhandlingsprotokol.

§11.

Foreningen tegnes af formanden.

Foreningens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden i nærmere angivne anliggender.

For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue.

§12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.

Regnskabet skal ikke følge særlige regler eller love, men skal opstilles, så medlemmerne umiddelbart kan overskue driften, likviditeten og finansieringen i Foreningen. Det skal fremgå hvad de enkelte aktiviteter etc., som nævnt i § 4 har givet af overskud/underskud. Regnskabet gennemgås af et medlem af foreningen, kaldet revisor, der er regnskabskyndig. Såfremt bestyrelsen efter revisors mening har foretaget overtrædelse af lovgivningen skal dette fremgå af hans påtegning.

§13.

Til opløsning af foreningen eller ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 kræves, og ændring af vedtægter – ud over kravene i lovgivningen – at hele bestyrelsen stemmer herfor. Herefter indkaldes til ekstraordinær generalforsamling (jfr. § 8, punkt 4) med henblik på vedtagelse af opløsningen. Opløsning af foreningen/fonden kan kun finde sted med 2/3-dels flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst fire ugers mellemrum.

§14.

I tilfælde af foreningens ophævelse kan foreningens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2. Foreningens formue (midler) kan ved opløsning besluttes bestemt til oprettelse af fond med samme (almenvelgørende) formål som ”Foreningen Glade Børn Fondens” formål i henhold til reglerne i fondslovgivningen.

Glade Børn Fonden – Store Valbyvej 215 – Store Valby - 4000 Roskilde, v/ administrationssekretær Henny Wibholm tlf.: 22 67 70 55

Som vedtaget på det stiftende møde 12.12.2012

Ændringer vedtaget på ordinær generalforsamling 03.06.2014, hvorefter foranstillede vedtægter er gældende.