Vedtægter

Vedtægter for Foreningen Glade Born Fonden

PREMABEL


I sommeren 2011 mødtes to nabopar i St. Valby, lidt uden for Roskilde i selskabelig sammenhæng. Under samværet kom den tanke op, om man kunne gennemføre en cykel-motions-tur fra Roskilde til Paris i sommeren 2012 til gavn og glæde for deltagerne, som samtidig kunne generere et overskud, der kunne benyttes til at yde støtte til såkaldte ”skyggebørn”, altså børn, som på den ene eller anden måde var kommet i en vanskelig situation, f.eks. på grund af søskendes sygdom eller generelt som følge af uheldige familiære omstændigheder eller alvorlige hændelser. Resultatet blev, at de to par, Beate og Stiig Broby samt Henny og Erik Wibholm sammen med en lille arbejdsgruppe af ligesindede ildsjæle, bestemte sig for at etablere et cykelhold, som ved at cykle til Paris dels skulle skabe glæde og motion blandt deltagere på alle niveauer og dels gennem sponsorstøtte til holdet skulle skabe de økonomiske fundament for at kunne yde støtte til skyggebørnene. Ideen blev modnet og udviklet og det viste sig hurtigt, at der var en meget stor interesse i Roskilde og omegn for et cykelarrangement af denne type. Den første tur for Team Glade Børn gik fra Roskilde til Paris i 2012 og efterfølgende har der hvert år været arrangeret motions-cykelture i Danmark og udlandet. Initiativtagerne videreudviklede det overordnede koncept for Foreningen Glade Børn Fonden, som nu er grundlaget for de forskellige aktiviteter.

                                                                                                   VEDTÆGTER

1. NAVN OG HJEMSTED
1.1 Foreningens navn er Foreningen Glade Børn Fonden.
1.2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune. Foreningen kan i andre kommuner danne lokale afdelinger, som støtter tilsvarende formål.

2. FORENINGENS FORMÅL
2.1. Foreningens formål er at hjælpe børn og unge, der har brug for støtte eller en god og opmuntrende oplevelse i en vanskelig periode af livet. Målet med hjælpen er at fremme et samfund fuld af glade børn.
2.2 Støtte og hjælp kan gives til familier, idet familiens trivsel er en vigtig forudsætning for børns trivsel og velbefindende. Støtte kan f.eks. ydes i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, uheld, sygdom eller andre udfordrende omstændigheder for familien. Støtte kan også gives til børn i vanskelige omstændigheder, f.eks. lavt selvværd eller manglende selvtillid. Støtten behøver ikke nødvendigvis at komme til barnets kendskab.
2.3. Støtten kan desuden gives via foreninger, institutioner o. lign., som lever op til ovenstående formål.
2.4. Foreningen yder støtte til børn og unge i Roskilde Kommune. Foreningens bestyrelse kan dog beslutte, at der i særlige tilfælde også kan ydes støtte til børn i andre kommuner.
2.5 Foreningen kan samarbejde med lærere, pædagoger og institutioner, som kan indstille til foreningens bestyrelse med forslag til donationer til børn, der har behov for støtte.
2.6. Foreningens støtte skal under alle omstændigheder have karakter af anerkendelse af modtagerens indsats eller modtagerens vanskelige personlige situation, og ydes som udgangspunkt ikke til formål, der drives eller støttes af det offentlige velfærdssystem.

3. FORMUEFORHOLD
3.1. Ved stiftelsen består foreningens aktiver af et bankindestående i Nordea på kr. 44.928.
3.2. Bidrag til foreningens virke kan bl.a. komme fra aktiviteter, herunder cykelholdet ”Team Glade Børns” årlige cykel-motionsture, medlemskab, sponsering, personlige bidrag, arv, fondsstøtte etc. Foreningens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til opfyldelse af foreningens formål.
3.3 Foreningens formue skal anbringes på bankkonti eller som likvide midler uden reel risiko.
3.4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at de indkomne midler ubeskåret benyttes efter foreningens formål, jf. §2.

4. MEDLEMMER
4.1. Som medlem af foreningen kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Enhver deltager i foreningens aktiviteter bliver medlem af foreningen.
4.2 Der betales ikke medlemskontingent, men deltagere i foreningens aktiviteter bidrager i forbindelse med den enkelte aktivitet efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
4.3 Ingen af foreningens stiftere eller andre medlemmer er tillagt særlige rettigheder eller nyder særlige fordele.

5. GENERALFORSAMLING
5.1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.
5.2. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af april måned.
5.3. Bestyrelsen forestår indkaldelsen til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst fire ugers varsel pr. e-mail med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse. Foreløbig dagsordenen for generalforsamlingen samt den fulde ordlyd af eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamling.
5.4 Indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling er to uger. Bestyrelsens dagsorden udsendes med indkaldelsen.
5.5 Forslag, som medlemmer ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
5.6 Endelig dagsorden offentliggøres af bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen på foreningens hjemmeside.
5.7. Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal, jf. dog § 10 og 11. Hvert medlem har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
5.8. Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling.
5.9 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende:
      Pkt. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller
      Pkt. 2. Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning og betragtninger for foreningens fremadrettede virke
      Pkt. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet
      Pkt. 4 Behandling af indkomne forslag
      Pkt. 5. Valg til bestyrelse
      Pkt. 6. Valg af suppleanter
      Pkt. 7. Valg af revisor
      Pkt. 8. Eventuelt

6. BESTYRELSEN
6.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af op til 7 medlemmer. Der vælges desuden to suppleanter.
6.2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, så tre bestyrelses­medlemmer udpeges i de ulige år, mens de øvrige fire udpeges i de lige år.
6.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer. Ved stemmelighed afgøres valg til bestyrelsesposterne ved intern lodtrækning i bestyrelsen. Herudover kan udpeges bestyrelsesmedlemmer til at varetage særlige opgaver, f.eks. foreningsaktiviteter, donationer, sponsorvirksomhed mv.
6.4. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår før valgperiodens udløb, indtræder en af de valgte suppleanter uden ophold. En suppleant, der således afløser et bestyrelsesmedlem, følger den pågældendes valgperiode.
6.5. Begge suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.
6.6. Bestyrelsens medlemmer kan genvælges.
6.7. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel. Hvis tidsfristen er overskredet, er bestyrelsen dog alligevel beslutningsdygtig, hvis majoriteten af bestyrelsesmedlemmer er til stede og er enige i mødets afholdelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvis mindst to bestyrelsesmedlemmer kræver det, skal formanden indkalde til bestyrelsesmøde.
6.8. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6.9 Bestyrelseshvervet er ulønnet.
6.10. Bestyrelsens forhandlinger og trufne beslutninger dokumenteres i foreningens forhandlingsprotokol, som kan bestå af godkendte, udførlige mødereferater.

7. UDDELINGER
7.1. Bestyrelsen tager stilling til uddelinger fra foreningens likvide beholdning. Uddelinger kan ske løbende gennem året.
7.2. Ethvert medlem kan indstille til bestyrelsen om potentielle modtagere af donationer.

8. HÆFTELSE OG TEGNING
8.1. Foreningen tegnes af formanden eller, i formandens fravær, af et bestyrelsesmedlem i forening med kassereren.
8.2 For foreningens forpligtigelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgå af nærværende vedtægter, hæfter kun Foreningen Glade Børn Fonden. Der påhviler således ikke bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser.
8.3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

9. REGNSKAB
9.1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2013.
9.2. Regnskabet skal ikke følge særlige regler eller love, men opstilles, så medlemmerne umiddelbart kan overskue driften, likviditeten og finansieringen i foreningen. Det økonomiske resultat af den enkelte foreningsaktivitet skal fremgå. Regnskabet godkendes af en generalforsamlingsvalgt revisor, som kan være et medlem af foreningen, og forelægges af kassereren til godkendelse på generalforsamlingen. Hvis revisor finder, at bestyrelsen har foretaget overtrædelse af gældende lovgivningen, skal dette fremgå af hans påtegning.

10. VEDTÆGTSÆNDRINGER
10.1. Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen.
10.2. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden.
10.3. Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for det.

11. FORENINGENS OPHØR
11.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers mellemrum stemmer for det.
11.2 Ved foreningens opløsning kan formuen alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 2 eller tilfalde et almennyttigt formål eller en almennyttig forening/fond, hvis formål ligger i tråd med Foreningen Glade Børn Fondens formål. Dette besluttes af bestyrelsen med mindst 2/3 flertal.

Som vedtaget på det stiftende møde d. 12. december 2012 med ændringer senest på generalforsamling den 3. april 2024 og efterfølgende på ekstraordinær generalforsamling d. xxx maj 2024.